Activity

เรียนรู้โดยไม่ต้องเรียน!!!!!
ในโซนตะลุยลองเด็กๆจะได้ทดลองทำกิจกรรมที่จำลองมาจากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทำสิ่งประดิษฐ์, การปลูกผักออแกนิกส์, เรียนรู้เรื่องนาเกลือ, การทำอิฐดินเพื่อสร้างบ้านดิน, การทำ Pizza และ กิจกรรมจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมาย นอกจากได้ทดลองทำกิจกรรมแล้วยังมี Promotions พิเศษสำหรับต่อยอดท่องเที่ยวจากสถานที่เที่ยวเชิงกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้ เรียนรู้อย่างสนุกสนานอีกด้วย……