001Exhibitor Manual
002 แบบฟอร์มที่ 1-2 ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งคูหาพิเศษ
003 แบบฟอร์มที่ 3 ยืนยันป้ายชื่อคูหา
004 แบบฟอร์มที่ 4-6 สั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า
005 แบบฟอร์มที่ 7 การสั่งจองเฟอร์นิเจอร์
006 แบบฟอร์มที่ 8 บริการโทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต
007 แบบฟอร์มที่ 9 บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
008 แบบฟอร์มที่ 10 การขอใช้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
009 แบบฟอร์มที่ 11 บริการน้ำดื่ม
010 แบบฟอร์มที่ 12 ขอใช้บริการดอกไม้ประดับ
EXHIBITOR BRIEFING PRESENTATION
KTC Briefing Presentation
Logo งาน (AI)
Logo งาน (GIF)
Logo งาน (JPG)
Logo งาน (PDF)
Logo งาน (PNG)
คู่มือการใช้ Promotion Template.doc